Aktuelt

Høyesterett HR- 2015-506-U - Rt-2015-270
04. Mar 2015
I sak om midlertidig samvær etter barneloven § 48 hadde lagmannsretten kommet til at far ikke skulle ha samvær. Lagmannsretten hadde unnlatt å vurdere en sakkyndig rapport som var avgitt etter at tingretten hadde truffet midlertidig avgjørelse, og som anbefalte samvær. Ankeutvalget bemerket at partene ikke har fri rådighet i saker om samvær etter barneloven, og at lagmannsretten hadde ansvaret for at saken ble tilstrekkelig opplyst, jf. tvl. § 11-4. At lagmannsretten ikke tok de sakkyndiges rapport i betraktning utgjorde en saksbehandlingsfeil som kunne hatt betydning for avgjørelsen, og lagmannsrettens kjennelse ble opphevet.
Oslo-politiet bøtelagt for batongbruk
30. Jan 2015
To politibetjenter benyttet under pågripelsen batong for få den anholdte til å spytte ut narkotika han var mistenkt for å ha i munnhulen. «Batongen ble benyttet for å forhindre svelging av narkotika. Da ledelsen i politidistriktet ble kjent med saken i juni, ble det sendt ut underretning til alle mannskaper om at metode med bruk av batong ikke er tillatt», skrev Oslo-politiet i en pressemelding. Saken ble deretter oversendt til Spesialenheten for politisaker til vurdering. Henlagt, men bøtelagt Nå er den altså vurdert.
Advokater støtter straff av ansatte som svikter barn
27. Nov 2014
Advokat Anita Hessen mener det er veldig bra at spørsmålet om straff nå settes på dagsordenen og at det får konsekvenser å svikte avvergeplikten.
Slått i hjel av gjengmedlemmer som jaktet på sønnen
25. Nov 2014
"At én av de tiltalte skal ha hatt en bagatellmessig konflikt med et famliemedlem av avdøde, forklarer på ingen måte hvorfor flere gjerningspersoner går løs på og dreper en uskyldig familiefar", sier bistandsadvokat Knapstad til Dagbladet.
Trodde på Foreldrene - ikke på barna
18. Oct 2014
Jeg beklager overfor barna at vi ikke kunne hjelpe dem ut av deres vanskelige livssituasjon, sa barnevernlederen da hun vitnet i lagmannsretten i går. Volden mot barna fortsatte i årevis.
Overgrep mot barn: Ber om forvaring for 46-åring
21. Sep 2014
Statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen vil be om forvaring for en 46 år gammel mann fra Bærum som er tiltalt for overgrep mot fire barn.
Borgarting lagmannsrett - Dom: 2011-12-23. LB-2011-112080 (P-vekt: 0:00)
23. Dec 2011
Narkotika. Straffeloven § 162 annet jf første ledd. Straffutmåling. Samfunnsstraff. Delvis betinget. - Lagmannsretten la til grunn at straffen ved befatning med 1,35 kg amfetamin som mellommann ved flere anledninger vil være i underkant av tre år. Etter fradrag for tilståelse m.v. ble straffen satt til fengsel i to år og seks måneder. Ett år av straffen ble gjort betinget med en prøvetid på to år på grunn av siktedes individuelle forhold. Siktedes forhold ga imidlertid ikke tilstrekkelig
Helt utrolig at dette kommer fram nå
04. Oct 2011
Statsadvokat Petter Mandt skal i dag gå i gang med sin avsluttende prosedyre i den alvorlige narkotikasaken der fem personer er tiltalt etter at tre norske kvinner ble tatt med narktotika i baggasjen i Cochabamba i Bolivia i mai 2008.
Borgarting lagmannsrett - Dom: 2011-03-10. LB-2010-197332 (P-vekt: 0:00)
10. Mar 2011
Straffutmåling, narkotika, samfunnsstraff. Straffeloven § 162 første ledd og annet ledd. Straffeloven § 28a. Rehabiliteringssituasjon. Lang saksbehandlingstid. - En 39-årig mann ble ved tilståelsesdom i tingretten domfelt for kjøp av ca. 1,5 kilo kokain. Tingretten satte straffen til fengsel i 2 år og 4 måneder. Av dette ble 1 år og 4 måneder gjort betinget - særlig under henvisning til at saken var blitt svært gammel. I lagmannsretten ble straffen, under dissens 4-3, satt til 420
Borgarting lagmannsrett - Kjennelse: 2008-04-04. LB-2008-30706 - RG-2008-1029 (P-vekt: 0:00)
04. Apr 2008
Straffeprosess. Krav om innsyn i/ utskrift av dokumenter i avsluttet straffesak. Rettslig interesse. Straffeprosessloven § 28 og påtaleinstruksen kapittel 4. - Krav om innsyn/utskrift av straffesaksdokumenter, jf straffeprosessloven § 28 og påtaleinstruksen kapittel 4. Lagmannsretten kom som i tingretten, etter en konkret vurdering, til at siktede hadde rettslig interesse i utskrift av dokumentene i konkrete avsluttete straffesaker der han hadde vært mistenkt/siktet.

Pages