Hovedarbeidsområder

Strafferett

Strafferetten er reglene som fastslår hvilke handlinger som er ulovlige, og hvilken straff disse handlingene kan resultere i. I strafferetten kan forbrytelsene deles inn i grupper som vinningsforbrytelser, narkotikaforbrytelser, voldsforbrytelser, sedelighetsforbrytelser og så videre.

 

Internasjonal strafferett er en betegnelse for felles internasjonale regler på strafferettens område.

Advokatfirmaet Hessen & Knapstad DA har bred erfaring med alle typer straffesaker på de fleste områder. Vi har også erfaring med å prosedere saker som omhandler internasjonal strafferett.

 

Reglene kan være internasjonale konvensjoner, for eksempel grove brudd på Genevekonvensjonen. Slike regler kan være krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.

Straffeprosess

Straffeprosess er rettsreglene som gjelder gjennomføringen av politiets etterforskning og rettergangen. Reglene setter rammer og grenser for politiets kompetanse og regulerer hvordan politiets etterforskning skal gjennomføres. Straffeprosessen regulerer også hvordan straffesakene skal behandles i rettssystemet.

Advokatfirmaet Hessen & Knapstad DA har bred erfaring som forsvarere. Vi har gjennom dette arbeidet tilegnet oss solide kunnskaper om de straffeprosessuelle reglene.

Familie- og barnerett

Ekteskaps- og samboerjussen regulerer forhold i ekteskap og samboerskap. I ekteskapet tar den for seg inngåelse (ektevigsel) og oppløsning av ekteskap (separasjon og skilsmisse). Den omhandler videre reglene om ektefellers formuesforhold under ekteskapet, herunder gjensidig underholdsplikt, inngåelse av ektepakter og hvordan formuen skal deles ved ekteskapets oppløsning.

 

Tradisjonelt regnes også barneretten som en del av familieretten.

Barneretten har regler om forholdet mellom foreldre og barn, både i og utenfor ekteskap, blant annet om farskapet, foreldreansvaret, fast bosted og samvær.

 

Advokatfirmaet Hessen & Knapstad DA har utstrakt erfaring som rådgivere og prosessfullmektiger i familierett, både i å håndtere skifteoppgjør, barnefordelingssaker.

Barnevernrett

Barnevernretten regulerer myndighetenes rett til å gripe inn overfor foreldre når barn ikke ivaretas på en forsvarlig måte, og når det er nødvendig å gripe inn med såkalte tvangsvedtak som omsorgsovertakelse med plassering i beredskapshjem/fosterhjem/institusjon. Barnevernretten omhandler også hvilke rettigheter barn og biologiske foreldre har til samvær i slike situasjoner.

 

Barnevernretten omfatter videre regler om hvilke hjelpetiltak som kan settes inn i hjemmet for å unngå en omsorgsovertakelse og bestemmelsene om når en ungdom med alvorlige adferdsvansker kan plasseres i institusjon for behandling mv.

Advokatfirmaet Hessen & Knapstad DA har lang erfaring med å bistå kommuner og private parter i (foreldre og barn) i barnevernsaker både på rådgivningsnivå og i prosesser for fylkesnemnder og domstoler.

Bistandsadvokat

Bistandsadvokaten ivaretar rettighetene til fornærmede og etterlatte i en straffesak. Det gjelderbåde på etterforskningsstadiet og i rettsforhandlingene. Både de som har vært utsatt for en straffbar handling (fornærmede) og etterlatte kan ha krav på bistandsadvokat. For eksempel har fornærmede ved visse typer seksuelle overgrep krav på bistandsadvokat dekket av det offentlig. Det samme har etterlatte hvor en person under 18 år er død som følge av en straffbar handling. Retten skal også oppnevne bistandsadvokater i familievoldssaker, og retten kan oppnevne bistandsadvokat i særlige tilfeller hvor det er behov for det.

Bistandsadvokaten kan stille spørsmål til vitner og tiltalte under rettssaken, og kan fremme erstatningskrav for fornærmede. Bistandsadvokaten søker også om voldsoffererstatning fra staten.

 

Advokatfirmaet Hessen & Knapstad DA har lang erfaring med fagområdet, og vet hvordan de skal ivareta et menneske i en slik situasjon, herunder følge opp med erstatningskrav i forhold til skadevolder og voldsoffererstatning rettet mot staten.

Menneskerettigheter

Menneskerettigheter vedrører individets grunnleggende rettigheter og er i dag en viktig del av norsk rett.

 

Menneskerettighetene kommer inn på mange fagområder, blant annet:

 

- Prosedyre i sivile saker og straffesaker
- Strafferett og straffeprosess (politi og påtalemyndighet)
- Tvangsinngrep (innen barnevernretten, tvangsinnleggelser innen psykiatri, tvangsutsendelse av utlendinger og i behandlingen av innsatte i fengsler)
- Store deler av offentlig forvaltning, herunder regulering av fast eiendom
- Retten til ytringsfrihet begrenset av regler om ærekrengelsesvern
- Beskyttelse av familie- og privatliv

Advokatfirmaet Hessen & Knapstad DA har bygget et godt kompetansegrunnlag innenfor menneskerettigheter, og har solid utdannelse og arbeidserfaring innenfor dette fagområdet.

Fast eiendom/bolikjøpstvister

Hvorvidt det foreligger en mangel ved en eiendom, som gir en kjøper rettigheter i forhold til selger, beror i det vesentlige på kjøpekontrakten. Når det foreligger en mangel kommer an på tre forhold:

 

- Dersom kjøper ikke har fått de opplysningene han/hun skulle ha fått
- Dersom selger har gitt positiv uriktig informasjon om forhold ved eiendommen
- Om det ikke er opplysningssvikt beror spørsmålet om det foreligger mangel på om eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn forventet ved inngåelse av kjøpsavtalen. Det må her foretas en helhetsvurdering. Dersom man kjøper en eiendom med «as-is-klausul» er det spesielt viktig at kjøpere sjekker boligen grundig før en legger inn bud.

 

Dersom man oppdager feil eller mangler ved en bolig er det viktig å gi beskjed om dette snarest mulig, og før man reparerer dem, slik at du ikke mister retten til å gjøre feilen gjeldende. Reklamasjon kalles det. Det er viktig å være klar over at selger har en rett til å få lov til å rette mangelen hvis hun/han ønsker det og klarer det.

En mangel ved eiendommen kan gi kjøper rett til prisavslag, erstatning for utgifter i forbindelse med mangelen, og eventuelt heving av hele kjøpet.

 

Det er ofte slik at innboforsikringen din dekker advokatutgiftene dine i denne type tvister, og det er derfor viktig at du lar en advokat sjekke dette for deg ved å oppgi forsikringsselskap og fremlegge forsikringsvilkår.

 

Advokat Hessen & Knapstad DA har lang erfaring i å bistå både selgere og kjøpere av boligeiendommer i denne type prosesser.

Prosedyre

En fellesbetegnelse for advokatens arbeid under rettssaken, både når det gjelder sivilrettslige saker og straffesaker. Prosedyrefaget omfatter de ulike regler i rettssaker, som utspørring av vitner, fremleggelse og vurdering av bevis og sluttinnlegg (prosedyre).

 

Advokatene i Advokatfirmaet Hessen & Knapstad DA har bred prosedyreerfaring.