Priser og Vilkår

Priser og vilkår

I henhold til konkurransetilsynets forskrifter gis våre klienter følgende orientering vedrørende vårt grunnlag for honorarberegning:

 

Advokatfirmaet Hessen & Knapstad DA tilbyr advokattjenester hovedsakelig innen strafferett, bistandsadvokatoppdrag, samt familierett - herunder barne- og barnevernsaker. Advokatene har i utgangspunktet et bredt erfaringsgrunnlag. Vi tar også andre oppdrag etter avtale.

 

Prisene varierer etter oppdragets karakter og vanskelighetsgrad. Prisen for det enkelte oppdraget må avtales mellom den enkelte advokat og klient. Vilkårene som gjelder i den enkelte sak vil fremgå av avtalen som inngås mellom klienten og vedkommende advokat.

 

Veiledende pris for våre tjenester er kr 1.950,- + mva. Dersom det ikke avtales noe annet, gjelder en fast timepris på kr 1.950 + mva.

Prisen kan imidlertid variere ut i fra arbeids art og vanskelighetsgrad, de verdier og interesser som saken gjelder, samt det resultat som oppnås.

 

Timeberegning skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken.

 

Enkelte oppdrag forutsetter at salærforskudd er innbetalt. Dersom oppdraget forutsetter at salærforskudd er innbetalt, er oppdraget ikke akseptert av oss før innbetaling foreligger. I saker der advokat oppnevnes av retten, anses oppdraget akseptert når oppnevning foreligger.

 

Fakturering skjer hovedsakelig på grunnlag av medgått tid, med mindre klienten har inngått avtale om fast pris for oppdraget i sin helhet.

Fri rettshjelp og fri saksførsel

I straffesaker, barnevernsaker eller i saker der du har fått oppnevnt bistandsadvokat, dekker det offentlige saksomkostningene i forbindelse med hovedforhandling for domstolene og fylkesnemnda.

 

Under etterforskingen, og etter dom, dekker det offentlige som hovedregel ikke saksomkostningene. Det er imidlertid mulig å søke retten om oppnevning på særskilt grunnlag slik at det offentlige dekker saksomkostnadene.

 

I sak etter barneloven kan det offentlige dekke kostnader til advokat.

Dette forutsetter at klienten fyller de økonomiske kriteriene som fremkommer av lov om fri rettshjelp.

 

Inntektsgrensen for fri rettshjelp i 2014 er kr 246.000,- for enslige og kr 369.000,- for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100.000,- Se nærmere forskrift om fri rettshjelp kap 1

 

Les mer om fri rettshjelp her (trykk her)

Rettshjelpforsikring

Vanlige hjemforsikringer, villaforsikringer, bil/båtforsikringer har bestemmelser om dekning av utgifter til juridisk bistand. Vi oppfordrer alle klienter som er involvert i en tvist å undersøke sine forsikringsvilkår.

Utlegg

Utlegg og gebyrer faktureres i tillegg til ovenstående. Utlegg belastes med mva.